Prêt à Moyen Terme

Crédit d'investissement
Ça m'intéresse

Ny PMT dia fampindramam-bola ahafahana mamatsy ny tetikasanao : filàna fitaovana (fitaovana ampiasaina ao anaty birao, fiara, karazana fitaovana hafa,…) sy filàna momba ny tany sy trano ( fanorenana na fanitarana birao, sy ny fahazoana toeram-piasana, tany na toeram-pitahirizana)

Pièces à fournir :

1

Toe-bola tao anatin’ny taom-piasana telo farany nohamarininina kabinetra ara-dàlana (ho an’ny S.A sy ny S.A.R.L miaraka amin’ny C.A > 200 000 000 MGA) ; sonian’ny mpitantana sy tombokasen’ny orinasa (ho an’ny SARL sy mpandraharaha)

2

Vinavinan’ny Compte de résultat

3

Tatitr’asa sy mombamomba ny orinasa amin’ny ankapobeny

4

Tatitr’asa sy mombamomba ny orinasa amin’ny ankapobeny

5

Tatitry ny commissaire au comptes

6

Ny Andinindinin’ny teti-kasa :

Ireo fitaovam-pitrandrahana misy (tany, trano, fitaovana enti-mamokatra)

7

Naoty mahakasika ny tetikasa
Vinavina ara-bola (mandritry ny famatsiam-bola) :

  • Compte de résultat vinavinaina
  • Bilans vinavinaina
  • Comptes de trésorerie vinavinaina

Faharetan’ny tolotra

24 volana farafaha-betsany

Fomba famerenam-bola:
isam-bolana

Antoka
miankina amin’ny toe-java-misy

Famatsiam-bola manokana

20% farafahakeliny

Prêt à moyen terme...

Ça m'intéresse

dans la meme categorie

faq

Question fréquente

autres questions