Découvert
Amortissable

Crédit d'investissement
Ça m'intéresse

Ny «  DECOUVERT AMORTISSABLE » dia fampin-damambola ao anatin’ny fotoana fohy ka efa voafaritra mialoha ny sandany, ny faharetany sy tetiandron’ny famerenam-bola.

Io tolotra io dia ahafahanao mameno ny vola fampandehanandraharaha mba hamatsiana karazana hetsika efa voafaritra mialoha (stock, vola avy amin’ny orinasa Fiantohana, …)

Pièces à fournir :

1

Toe-bola tao anatin’ny taom-piasana telo farany nohamarininina kabinetra ara-dàlana (ho an’ny S.A sy ny S.A.R.L miaraka amin’ny C.A > 200 000 000 MGA) ; sonian’ny mpitantana sy tombokasen’ny orinasa (ho an’ny SARL sy mpandraharaha)

2

Compte de résultat N+1 vinavinaina

3

Vinavinan’y Plan de trésorerie ao anatin’ny taona 1

4

Tatitr’asa sy mombamomba ny orinasa amin’ny ankapobeny

5

Tatitry ny Commisaire aux comptes (takiana an’ny SA)

6

Mahakasika ny tetikasa :

Ireo fitaovam-pitrandrahana misy (tany, trano, fitaovana enti-mamokatra)

7

Naoty mahakasika ny tetikasa

Vinavina ara-bola (mandritry ny famatsiam-bola) :

  • Compte de résultat vinavinaina
  • Bilans vinavinaina
  • Comptes de trésorerie vinavinaina

Faharetan’ny tolotra

24 volana farafaha-betsany

Fomba famerenam-bola
isam-bolana

Antoka
miankina amin’ny toe-java-misy

Découvert amortissable...

Ça m'intéresse

dans la meme categorie

faq

Question fréquente

autres questions