4
Varotra / mpandrinjara/ mpanao asa tanana

Fantaro ny tolotra manokana
mikasiaka ny spéciales/ mpandrinjara/ mpanao asa tanana

Tantano ny toe-bolanao
Vatsio ara-bola ny toe-bolanao
Tohano ara-bola ny fitaovanao sy ny fiaranao
Ataovy am-pilaminana ny hetsika ataonao iraisam-pirenena