2
Fitaterana / fizahan-tany

Fantaro fa misy tolotra manokana
mikasiaka ny « fitaterana sy ny fizahan-tany »

Vatsio ara-bola ny toe-bolanao
Tohano ara-bola ny fitaovanao sy ny fiaranao