3
Ny ilainao

Fantaro ny tolotra
rehetra misy ato aminay

Tantano ny toe-bolanao
Hampiasa vola
Hanao hetsika iraisam-pirenena